Jezus Liefde

'Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar liefhebben'

Page 2 of 12

Nieuw boek!

‘Dit boek gaat over de levende Jezus en goddelijke genezing, en alles wat daartussen ligt: zoals transformatie en liefde.
Maar ook over de Boeddha, islam, Jiddu Krishnamurti, Gandhi,… Maar vooral hoe Chandra en Nathan Hem volgen!
Parousia is Grieks voor aanwezigheid, Zijn aanwezigheid in ons leven.

Als je Jezus afwijst
wijs je jezelf af
als Zoon van God.’ Link

Onze Jezus

Toen ik voor het eerst in een kerk kwam, dat was in de jaren
negentig, toen verbaasde het mij enorm dat er zo weinig wordt verteld over Jezus
toen hij leefde op aarde.

Ik kreeg veel mooie preken te horen, maar heel vaak werd en
wordt gerefereerd aan de brieven van Paulus (de bekeerde jood, die de eerste
christenen eerst vervolgde en later, door een visioen, zelf Jezus ging volgen.
Paulus heeft Jezus nooit persoonlijk gekend, maar hij is een van de
invloedrijkste verspreiders van het christelijk geloof onder de niet-joden van
zijn tijd).

De brieven van Paulus zijn gericht aan de eerste gemeenten
die ontstonden na de kruisiging en opstanding van Jezus. Het zijn instructies
aan de gemeenten, praktische adviezen voor het dagelijks leven. Er zitten heel mooie en inspirerende brieven bij. Paulus benadrukt dat de (naasten)liefde, de kern is van het christelijk geloof. Dit is overigens in lijn met wat Jezus zelf predikte.

Jezus had zelf ook een, nog steeds actuele, leer toen hij
nog rondging en predikte tijdens zijn leven. Nergens staat dat die leer opeens
niet meer van toepassing is na zijn sterven aan het kruis en Zijn opstanding. Toch
hoor je in veel kerken niet de vaak confronterende woorden van Jezus resoneren
maar wel de woorden van Paulus die meestal gaan over de gekruisigde en opgestane
Jezus. Jezus zelf wordt, opvallend genoeg, niet aan het woord gelaten.

De Bergrede is een van de bekendste toespraken van Jezus die je kunt vinden in
het Matteus evangelie (hoofdstuk 5 en 6). Het zijn uitspraken van Jezus die
heel dicht liggen bij het dagelijks wandelen en volgen van Hem. En die
uitspraken zijn behoorlijk pittig! Niet voor niets verlieten veel volgelingen
Jezus omdat ze zijn leer te confronterend en te veeleisend vonden.

Gelovigen die vooral gericht zijn op Jezus die gekruisigd is
en opgestaan, willen in hem vooral de Verlosser zien. Dit is hij zeker. Maar de
levende Jezus – en hij leeft nog steeds maar nu aan de rechterhand van de Vader
– heeft ook een leer waar je niet omheen kunt. Die leer roept ons op om gezonde, sterke en verantwoordelijke gelovigen te worden. Nergens zegt Jezus dat zijn woorden niet meer
van toepassing zullen zijn na zijn kruisgang en opstanding …

Het risico van de fixatie op de gekruisigde en opgestane
Jezus is dat we niet meer naar zijn woorden luisteren die klinken in de eerste
vier boeken van het Nieuwe Testament. Jezus wordt dan alleen maar een schuilplaats,
wat hij ook zeker is. Toch legt hij een grote verantwoordelijkheid neer bij wie
zeggen hem te geloven en te volgen. Hij noemt zijn volgelingen ‘het zout der aarde’,
die een grote impact moeten hebben op de wereld en het koninkrijk van God bekend
moeten maken aan de mensen.

Hieronder vind een link naar de Bergrede, stof om over na te
denken!

https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/5

Zelfmoord

Ik schrok van de cijfers over zelfmoord van vorig
jaar; 1917 mensen besloten een einde te maken aan hun leven. De regering wil nu meer geld beschikbaar stellen voor de zelfmoordpreventielijn en onderzoek om te achterhalen waarom mensen en ook veel jongeren hiertoe overgaan. Ik denk overigens dat ‘besluiten’
niet het goede woord is. Mensen worden tot zoiets ‘gedreven’, door wanhoop, eenzaamheid,
een moment van bewustzijnsvernauwing, een moment van extreme labiliteit. Een ‘normaal’
denkend mens, wil leven. Een mens die een grote disbalans doormaakt, door een geestesziekte
of andere innerlijke pijn, kan tot dit soort daden komen. ‘Normaal’ is het
nooit en ik zie een tendens in de samenleving dat men over zelfmoord praat als ‘een
keuze’, dat het onvermijdelijk was, dat we het hoofd maar in de schoot moeten
leggen en accepteren dat de betreffende persoon ‘toch niet meer te redden’ was.
Zelfs Maxima, die onlangs haar zuster verloor aan suïcide, beweerde voor de
camera ‘dat ze niet meer te redden was, ze was te ziek’, dit verbijsterde mij zeer. Iedereen is,
naar mijn bescheiden mening, te redden, het vraagt alleen heel veel inzet en vertrouwen
van de omgeving en de patiënt. En wie gelooft, moet onvoorwaardelijk durven
vertrouwen op God. In de Bijbel staan genoeg voorbeelden van mensen die ‘depri’
of somber waren, zoals David, de bejubelde koning die toch ook heel menselijk
en beperkt kon zijn in zijn handelen. Als hij het uitriep naar God, in zijn
diepste wanhoop, dan kwam die hem te hulp. God laat zijn kinderen niet steunen.
Hij is betrokken bij ons, ziet naar ons om.

En dan heb je zo’n stichting Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, die stervenshulp wil voor mensen die hun leven als ‘voltooid’
beschouwen. Je kunt via die vereniging pillen bestellen als je geen zin meer
hebt om te leven, je pleegt zelf euthanasie als je een bepaald stappenplan hebt
doorlopen en een consulent bevestigt dat het OK is, kan je de pillen gaan innemen.
Je maakt er zelf een einde aan. Vaak betreft dit oudere mensen, die niet verder willen aftakelen maar de marges worden steeds meer verruimd. Als je geen zin meer hebt in je leven, dan kan je sowieso weerklank vinden bij deze stichting om je een handje te helpen. Het ultieme zelfbeschikkingsrecht.

Een oudere buurman liet zich een paar weken geleden euthanaseren,
het was een aardige en nuchtere man. Ik sprak hem regelmatig en hij was de laatste jaren ziek. Van God/Jezus
moest hij niets weten, dan keek hij een beetje stuurs weg. Op de dag dat hij heenging, waren wij
gelukkig niet in de buurt. Van een andere buurvrouw hoorde ik dat de huisarts naar binnenging, er even
klassieke muziek klonk, toen was het stil en werd hij afgevoerd in een body bag omdat hij zijn lichaam beschikbaar
wilde stellen aan de wetenschap. Zijn kinderen stonden voorafgaand aan deze heftige
daad, nog een sigaretje met hem te roken. Het duurde allemaal niet langer dan
een kwartier.

Euthanasie en zelfmoord wil ik hier niet door elkaar
gebruiken. Het eerste komt vaak voort uit een wanhoopsdaad en het schijnt dat
de meeste mensen impulsief tot die daad overgaan. Het is in de meeste gevallen
allesbehalve een geregisseerd einde terwijl euthanasie dat wel is. Met beide
situaties ben ik dus indirect geconfronteerd geweest: mijn jeugdvriendin met wie ik
lief en leed heb gedeeld, enorm veel lol heb gehad en haar eerste baby in mijn
armen sloot, pleegde zes jaar geleden zelfmoord. Het was een regelrechte
nachtmerrie om dit te vernemen. Ze leek uiterlijk alles voor elkaar te hebben;
goed uitziend, succesvol maar natuurlijk ook met haar eigen sores. Het groeide
haar boven het hoofd, ze werd ‘ziek’ in haar hoofd en liet vier kinderen, een
rouwende man, familie en vrienden achter. Ik denk nog heel vaak aan haar en ben verbijsterd over haar levenseinde,
het went nooit omdat het niet klopt.
Dat is geen oordeel naar haar of naar wie dan ook, maar ik weiger het normaal
te vinden als mensen eruit stappen, op vaak zeer dramatische wijze.

Het lijkt erop alsof we steeds meer de computers worden waar we onszelf dagelijks zo gretig mee bedienen en het contact verliezen met elkaar, als medemens. De eenvoud lijkt weg te sijpelen uit de samenleving, alles wordt gecompliceerd gemaakt. En lijkt te draaien om uiterlijk, succes en geld. Dit schijnt veel mensen wanhopig te maken, vooral jongeren kunnen het niet bijbenen als ze maar ‘mooi en cool’ moeten zijn op sociale media.

Mensen horen te blijven leven, dan gaan ze maar jaren in therapie, als dat
ze helpt, ga kleien, joggen, koffieleuten in een praatgroep, anderen helpen, schijnt ook heel heilzaam te zijn of schreeuw
het uit naar God, roep Hem aan, vraag hem je te genezen -wat zeker helpt-. Maar
God is in onze maatschappij naar de marge verdrongen, heel veel mensen kennen Hem
niet meer of zoeken Hem niet meer, terwijl hij juist de grootste Geneesheer is
en dat zullen de mensen die Hem wel weer hebben gevonden, beamen. Ook hiervan
heb ik een voorbeeld. In de gemeente van Jan Zijlstra, Wings of Healing, kwam eens een man die ernstig depressief was. Hij
wilde naar de genezingsdienst gaan en voor de deur van de gemeente, zelfmoord plegen
om aan te tonen dat God volgens hem niet bestond.
Daar aangekomen, raakte de liefde van God zijn hart en genas hij van zijn
depressie. Hij kwam tot geloof en leeft. Dat zijn getuigenissen waar ik hoop
door krijg en die verhalen hoor je veel te weinig in onze mainstream media die
alleen maar gefocust lijken op sensatie, dood en verderf.

Misschien erger je je als je dit allemaal leest en denk je: ’Hee
wijsneus, wat stel je dan voor als mensen heel veel pijn hebben en niet meer
herstellen van een ziekte?’

Ik ben getuige geweest van palliatieve sedatie bij drie naaste familieleden. Dit
wordt toegepast bij mensen die terminaal zijn. De patiënt
krijgt geen eten en drinken meer en zakt langzaam weg, als er sprake is van
heel erge pijn, dan wordt er soms morfine toegediend. Hoe dan ook, iemand gaat
op een natuurlijke wijze heen. Waarom ik hier voorstander van ben, heeft te
maken met het feit dat mensen vaak pas aan het einde van hun leven in het reine
gaan komen met hun leven. Eigenlijk zou je je hele leven steeds opnieuw een moment
moeten nemen om te bezinnen en terug te kijken, maar heel veel mensen doen dit
pas in het aanschijn van de dood. In vrede sterven (of je nu wel of niet in de
hemel en hel gelooft), is ontzettend belangrijk voor de persoon die heengaat
maar ook voor de nabestaanden.

In de gevallen die ik hiervoor besproken heb, heb ik als
nabestaande of indirecte getuige, de enorme impact ervaren die zelfmoord en euthanasie op
de nabestaanden hebben. Mijn jeugdvriendin zal ik het nooit verwijten maar ze
heeft een enorm gat geslagen met haar daad, de impact op haar gezin en
nabestaanden en dus ook op mij, is heel groot geweest. Mensen blijven verslagen
achter. De buurman stond veel verder van mij af, maar de periode dat hij naar dit
besluit toe leefde en ertoe overging, was voor iedere omstander voelbaar. Het
drukte zwaar op de hele omgeving. In het geval van de palliatieve sedatie, had
ik geen naar gevoel bij me, afgezien van het verdriet wat afscheid altijd met zich meebrengt. Het was natuurlijk en er was geen hevige strijd.
Er was sprake van overgave. En iedereen kon rustig afscheid nemen.

Ik ben van mening dat het adagium: Je leeft niet voor jezelf en je sterft niet voor jezelf, altijd van
toepassing is. We zijn als mens altijd verbonden met onze omgeving. Ook als we minder
valide worden, oud of ziek, dan nog kunnen we een verschil maken in onze
omgeving door dat wat we wel kunnen, te doen. Iedereen telt mee, altijd.

Karma… of?

We zijn in India geweest, een prachtig land! Vol
tegenstellingen en extremen. Je ziet heel arme mensen op een vuilnisbelt leven
en anderen leven in weelde. Er zijn prachtige monumenten en de veelkleurigheid
van kleding, voedsel, culturen, lijken allemaal samen te vloeien in India.
India is een bakermat waarin alles wat je op de wereld kunt vinden, samenkomt:
wijsheid, armoede, schoonheid, een rijke geschiedenis een land waarin alle
religies hun weg zoeken en het Hindoeïsme de staatsgodsdienst is.

In India heb ik ook berusting gezien omdat mensen geloven in
de wet van Karma (oorzaak en gevolg), je bent arm geboren, dit komt mogelijk
door een vorig leven waarin jij iets verkeerd hebt gedaan. Dit accepteer je
want het is nu eenmaal zo. Hierdoor blijven heel veel mensen opgesloten in een
leven van armoede, ziekte, afwijzing en honger. Anderen, die puissant rijk zijn, denken
op hun manier dat ze het wel heel goed gedaan moeten hebben in vorige levens en
dit dus verdiend hebben. Zo leven arm en rijk naast elkaar. Wat niet wil zeggen
dat de rijken geen poot uitsteken naar de armen. Maar de cyclus van
reïncarnatie en karma wordt hiermee niet doorbroken.

In het jodendom zie je hetzelfde, in de tijd van Jezus
leefden heel veel zieken of marginalen aan de rand van de maatschappij. Volgens
de joodse reinheidswetten hadden deze mensen ook geen plek in de maatschappij
omdat ze ritueel ‘onrein’ waren. Ze mochten de tempel niet in, melaatsen
woonden op eenzame plekken buiten de stad.
Jezus doorbrak dit helemaal en ging
juist naar de mensen die door de maatschappij waren uitgekotst zoals hoeren en belastinginners
die in dienst stonden van de Romeinen …
Hij herstelde hun menselijke
waardigheid door hun uit te nodigen zich te bekeren en een nieuw leven te beginnen.
Ook genas hij zieken die al jaren onder een ziekte of kwaal gebukt gingen.
Jezus was revolutionair. Een jood die zijn eigen godsdienst durfde te bekritiseren
en de joodse traditie afstofte om de liefde van God weer zichtbaar te maken.

In onze westerse maatschappij hoor je mensen ook weleens zeggen: ‘Ik geloof in
karma’, vaak heeft dit te maken dat iemand graag wil zien dat een ander zijn ‘verdiende’
loon krijgt. Je hebt een zak van een baas gehad en je hoopt dat zijn karma is
dat hij zelf een keer op zijn bek gaat. Of de buurvrouw die altijd haar muziek
een tandje harder zet, haar karma zou moeten zijn dat ze zelf een keer knettergek
wordt van lawaai. Hoe dan ook: de wet van karma wordt in ons Westen nogal eens benut
om onderhuidse boosheid te ventileren.

In de Bijbel staat ook ‘wat je zaait, zul je oogsten’, met andere woorden: alles wat je doet, heeft
gevolgen. Maar dan komt Jezus die spreekt over liefde en vergeving, dat die
altijd leading moeten zijn. Geen zoetsappige, wegkijkende liefde maar wel een
liefde die bereid is om het verleden los te laten en verder te gaan, een liefde
die boeien verbreekt, vergeving en goddelijke genezing schenkt. Op die manier
hoeft ‘karma’ ons en anderen niet meer gevangen te houden.

Gebed voor redding

Er zijn altijd mensen om ons heen, in onze familie – of vriendenkring, die nog niet de liefde van God bewust kennen. Wil dit zeggen dat ze slecht zijn? Wil dit zeggen dat ze niet aardig zijn? Wil dit zeggen dat ze niet goed bezig zijn? Dat weet alleen God.

We weten veel wel en toch ook niet van elkaar. Een mens kent eigenlijk het best zijn eigen hart en ziel. En veel mensen klagen zichzelf aan. Ze gaan jaar in en jaar uit gebukt onder fouten uit het verleden, beschuldigingen uit het verleden en ervaren geen verlossing. Soms gaan mensen in therapie of worden op een andere manier opgelapt, anderen grijpen naar de fles, seks, drugs of gaan veel eten, weer anderen storten zich in hun werk of gaan fanatiek sporten om maar niet die innerlijke stem te horen die aanklaagt, beschuldigt …

Er is ook een aanklager die we niet zien, het is de Aanklager, de tegenstander van God en de Bijbel zegt dat hij rond gaat als een brullende leeuw om alles om zich heen te verscheuren, te vernietigen en als je om je heen kijkt, zie je dat dit aardig lukt: oorlogen, mensen die in een bepaalde verslaving gevangen blijven, onverklaarbare haat, conflicten die nooit lijken te eindigen …

Mensen die Jezus hebben aangenomen, kunnen niet meer (effectief) belaagd worden door deze aanklager. Jezus heeft het kwaad overwonnen aan het kruis, ook al zijn veel gelovigen zich dat niet altijd bewust, de duivel is niet sterker dan God en wij kunnen deze aanklager met een beroep op het bloed van Jezus, weg jagen. Jezus heeft hem overwonnen aan het kruis met zijn kostbare bloed. Dit is heel moeilijk te bevatten, het is dwaasheid voor de wereld, maar een diepe waarheid voor wie de ogen zijn opengegaan voor de realiteit van redding en eeuwig leven, het ingaan van het Koninkrijk van God, wat onder ons is. God is een Levende God die altijd aanwezig is en ons roept, waar we ook zijn en wie we ook zijn. Hij trekt ons naar het kruis van de Verlossing.

Het is daarbij wel belangrijk te realiseren dat we de aanklager geen munitie geven om ons aan te klagen, daarom is het belangrijk om elke dag (indien nodig) onze zonden te belijden tegenover God en vergeving te vragen maar ook dat we zelf bereid zijn te vergeven die tegen ons hebben gezondigd. Anders krijgt de aanklager een voet tussen de deur. Niet beleden zonden of hardnekkige niet vergevingsgezindheid, kunnen een wig drijven in onze relatie met God en ons zelfs doen afdwalen. Een eerlijk, nederig en open hart, zijn daarom belangrijk. God vergeeft ons van harte en met grote genade en liefde als we oprecht berouw hebben en bereid zijn ook anderen te vergeven, dit laatste is niet altijd makkelijk maar het kan iemands leven volledig veranderen als de bereidheid tot vergeven, eindelijk wordt begrepen. Vergeven is eigenlijk loslaten zodat je weer verder kunt.

Ik las een prachtig boek van Benny Hinn, de bekende evangelist. Het Bloed. Hij gaat in op alle aspecten van het bloed van het Lam (Jezus). En wat dit allemaal voor een diepe betekenis heeft. Een aanrader dus.

Ook ben ik zo vrij geweest om dit onderstaande gebed voor je te distelleren uit het boek zodat je effectief kan bidden voor de redding van je dierbare. Het is een krachtig gebed waarmee je je dierbare vrijzet voor de aanraking van onze Lieve Heer. Want alleen onze Heer kan dit bewerkstelligen, niet een mens. Het is ons gebed, maar zijn besluit.

Gebed:

Ik weet dat mijn familielid/vriend (zeg zijn of haar naam) schuldig is omdat
hij/zij gezondigd heeft. Maar ik pleit vrijspraak op grond van het bloed van
Jezus. Mijn familielid/vriend is schuldig. Ik vecht de waarheid omtrent zijn of
haar zondige verleden niet aan. Niettemin heeft Christus de prijs betaald voor
deze zonden. Het vonnis kwam op Hem aan het kruis. Op grond van het bloed van
Christus, vraag ik U om mijn familielid/vriend (zeg zijn of haar naam) te bevrijden van de macht
van de zonde en de macht van de beschuldigingen van de duivel.

Dank U Heer, Hallelujah! In Jezus Naam Amen!

Bron: Benny Hinn
uit Het Bloed

Kathryn Kuhlman

Kathryn Kuhlman was een fenomeen in Amerika, in de jaren ’50 – ’70. Mensen vanuit de hele wereld kwamen naar haar toe. Ze werd krachtig gebruikt door de Heilige Geest en genas heel veel mensen door gebed en handoplegging.

Haar handen werden door God ingezet om mensen te genezen, zelf gaf ze alle eer aan Jezus en ze benadrukte dat ze zonder de Heilige Geest, niets kon, ze was volledig afhankelijk van zijn leiding.

Ze was een opvallende verschijning, bepaald geen doorsnee vrouw om te zien en hoe ze zich presenteerde. Ze had een enorme impact op vele levens omdat God door haar het evangelie handen en voeten gaf.

Hieronder een prachtig getuigenis uit die jaren. Nog steeds is zij een fenomeen in de ogen van veel mensen, ze is al wat jaren geleden overleden. Haar nalatenschap is groot en indrukwekkend.

Hartverscheurend mooi

Jezus, Jood

Ik verbaas me erover dat heel veel mensen niet weten dat Jezus een Jood is. Door de dominante rol -en beeldvorming- van de Rooms-katholieke Kerk, is Jezus in de loop van de eeuwen een blanke, blauwogige man geworden die wijst naar zijn hart. Of hangt aan het kruis. Van de waarschijnlijk donkere haarkleur en ogen, is niets meer terug te zien. Jezus is ‘beschaafd’ gemaakt voor de westerse wereld nadat de Romeinse keizer Constantijn in de vierde eeuw AD, tot bekering kwam en van het christendom een staatsgodsdienst maakte. Met alle pracht en praal die bij het Romeinse Rijk hoorden en waar de Rooms-katholieke Kerk het resultaat van is. Deze kerk heeft ook lange tijd de meest dominante rol gehad binnen het christendom, tot aan de Reformatie waarna het Protestantisme werd geboren.

De eerste volgelingen van Jezus waren joden, in het Evangelie staat hun verhaal opgetekend over zijn leven, lijden, sterven en opstanding. Omdat Jezus bij de nodige van zijn tijdgenoten -vooral de heersende, priesterlijke klasse- niet populair was vanwege zijn confronterende en vernieuwende boodschap, werden hij en zijn boodschap steeds meer gemarginaliseerd, totdat die uiteindelijk loskwamen van het jodendom.

Niet-joodse volken namen de boodschap van Jezus wel aan en zo werd hij steeds meer een westers begrip (al heb je ook een Oosterse-Orthodoxe Kerk) waardoor zijn joodse roots min of meer naar de achtergrond verdwenen.

De geschiedenis van het joden – en christendom kent tragische momenten. De eerste joodse gelovigen werden op den duur niet meer gewenst en veel van Jezus innercircle onder wie zijn broer Jacobus, die de eerste kerk van Jeruzalem leidde, zijn vermoord tevens waaierden veel joodse gelovigen uit naar andere landen toen de Tempel in het jaar 70 AD werd vernietigd door de Romeinen die christenen op hun beurt ook lang hebben vervolgd. In de loop der eeuwen zijn veel joden vervolgd door christenen die hen verweten dat ze Jezus hebben gekruisigd … wat de verwijdering nog groter maakte.
Jezus is door veel mensen misbruikt voor politiek, oorlog en macht maar dit was uiteraard niet zijn boodschap.

Nu, in deze tijd, komen steeds meer joden erachter dat Jezus hun Messiach (Messias) is, dit zijn vaak heel ontroerende verhalen. Joden die dachten dat Jezus een katholiek was die hun haatte vanwege de kruisiging … En als ze dan het evangelie lezen dan zien ze een puur joods verhaal over een joodse man, de beloofde Messias die in het Oude Testament al werd aangekondigd in het boek Jesaja, hoofdstuk 53 en die van hun houdt …
{Er zijn ook veel joden die Jezus niet erkennen als de Messias, maar daar het gaat het in dit stuk niet om.}

Het feit dat joden, het volk waar Jezus uit voortkwam, hem leren kennen als een van hen, is een stap in de richting van verzoening en genezing van een geschiedenis met een duistere episodes waar nu eindelijk het licht op mag schijnen. Jezus krijgt eindelijk de erkenning die Hij verdient bij het volk waar hij uit voortkomt en voor wie hij een tijdloze boodschap heeft.

Genezing

Ik heb op mijn blog al eerder aandacht besteed aan de genade van God door genezing. Er staat een filmpje op mijn blog over evangelist Jan Zijlstra, die door gebedsgenezing een jonge vrouw verlost van haar levenslange, lichamelijke klachten en in de slipstream daarvan komt ze ook nog eens vrij van wrok, wat haar leven alleen maar moeilijk maakte en de volledige genezing, belemmerde!

Ik ben dankbaar voor mensen als Jan Zijlstra, hij bewijst dat God leeft, dat Jezus, leeft, dat de heilige Geest, leeft! Amen! Dat we vandaag gezegend mogen zijn en verlost mogen raken van ziekten, kwalen en alles wat ons belemmert om gelukkig te zijn en de levende God te dienen.

Wauw! Wat is dat toch bijzonder om te mogen ervaren. En wie gelooft, kan zelf ook bidden voor genezing, voor zichzelf en anderen, en zegenen. Eigenlijk alles wat Jezus heeft voorgeleefd en waartoe hij zijn volgelingen oproept. De liefde blijft daarbij wel leading, want zonder de liefde, zijn we nergens.

Een andere man voor wie ik bewondering heb is Sid Roth, deze Messiasbelijdende Jood heeft al jaren een televisiekanaal waarbij hij mensen van allerlei ‘walks of life’ interviewt over hun wandel met God, met Jezus. Het zijn vaak heel bijzondere verhalen van heel gewone mensen. Er is een archief met jaren aan materiaal en het geeft mij een boost als ik een (korte) aflevering kijk omdat levend geloof aanstekelijk werkt. Wie wil nu alleen maar in de Bijbel lezen of naar de kerk gaan, maar geen resultaten zien van dat wat God in ons leven tot bloei wil laten komen? Zoals genezing, vergeving, liefde voor alle naasten, bevrijding, het loslaten van het verleden en het ontvangen van de zegen voor het heden en het doorgeven van die zegen aan anderen.

Hieronder een interview van Sid met een man die bevrijd werd van zijn depressie. Het is prachtig om te zien dat mensen daarna ook helemaal tot bloei komen omdat ze zich over hebben gegeven aan de genade van God.

Veel kijkplezier!

Een gelukkig Nieuwjaar

Ieder opvolgend jaar, wensen mensen elkaar gelukkig Nieuwjaar, en dat is mooi.
Ook jou, lezer wens ik een topjaar toe!
Maar is dit wel terecht? Wat is er het afgelopen jaar echt veranderd?

Een rijtje:

Er zijn nog steeds oorlogen
Er is nog steeds schrijnende armoede
Er worden massaal bossen gekapt
Dieren worden massaal geslacht, uitgebuit en misbruikt
Kinderen zijn vaak het slachtoffer van misbruik of uitbuiting, wereldwijd
De vluchtelingenstroom is nog niet opgedroogd
Terrorisme is nog nooit zo ‘normaal’ geweest als nu
Kapitalisme neemt toe
Kloof tussen rijk en arm dus ook
De oceanen warmen op en kostbaar, levenbrengend koraal wordt hierdoor verwoest
De Noordpool smelt nog steeds langzaam weg
Social media lijken bij te dragen aan vervreemding en oppervlakkigheid
De christenen zijn een van de meest vervolgde groepen in de wereld

Wat is er wel goed gegaan?
Persoonlijk heb ik niet te klagen, ik heb mijn relatie, werk en een groot deel van mijn (schoon) familie leeft gelukkig nog. Mijn gezondheid is tot nu toe goed en ik heb een paar fijne vrienden, we wonen op een mooie plek, dichtbij de natuur. Ook beschik ik over voldoende middelen om te leven en te delen.

In mijn omgeving is momenteel ook niet veel aan de hand, er zijn wel zieken en sommige mensen zijn ook heengegaan, maar God liet ook zijn goedheid zien door iemand te genezen van chronische klachten door het verhoren van een simpel maar vasthoudend gebed, dat maakt me echt stil en dankbaar.

Toch kan ‘de toestand in de wereld’ me behoorlijk aangrijpen. Ik probeer altijd het positieve te blijven zien: er zijn prachtige plekken op aarde, je hebt genoeg mensen van goede wil en er zijn ook heel veel kinderen en dieren die het goddank niet slecht hebben. Maar het lijkt er op of een heel groot deel van de mensheid steeds meer lijdt onder of wordt geleid door een kleiner deel van de mensheid met enorm veel macht: politici, bankiers, puissant rijke zakenlui, godsdienstleraren met een dubbele agenda … het is zelfs zo dat slechts 1 procent van de allerrijksten, meer bezit dan alle arme landen bij elkaar. De invloedrijken, delen de lakens uit en de gewone man wordt steeds meer gemarginaliseerd. Ik zie ook steeds meer in dat waar geluk en innerlijke vrede niet blijvend gevonden kunnen worden in deze wereld. Het is als het najagen van een fata morgana, als je denkt dat je je dorst eindelijk kunt lessen, blijkt dat je toch verder moet zoeken …

En dan, door al die chaos heen, hoor ik de stem van Jezus: bekeer je want het koninkrijk van God is nabij, het grijpt om zich heen, is onder ons … Wat is het koninkrijk van God? Dat is is alles wat we zelf kunnen doen om de wereld een betere plek te maken, het is dus niet afwachten tot dit koninkrijk zich ergens manifesteert, nee, we zijn er deelachtig aan. Dit houdt in; delen, liefhebben, niet afgunstig zijn, bidden voor onze vijanden, rechtvaardig zijn, lenen en niet terug vragen, omzien naar de naaste (niet alleen familie of vrienden maar ook die vreemde op straat die van zijn fiets valt en die je kan helpen om op te staan of die Marokkaan waar je even een praatje mee maakt, gewoon omdat het kan, omdat het een medemens is). Jezus praat niet over iets abstract of ver weg als hij het over het koninkrijk van God heeft, want het is nabij en wordt zichtbaar door iedereen die begrijpt dat het leven is met elkaar, voor elkaar en door elkaar.

Dan kan het misschien ook een beter Nieuwjaar worden!

Page 2 of 12

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén