JezusLiefde.nl

'Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar liefhebben'

Auteur: Chandra Page 2 of 12

Karma… of?

We zijn in India geweest, een prachtig land! Vol tegenstellingen en extremen. Je ziet heel arme mensen op een vuilnisbelt leven en anderen leven in weelde. Er zijn prachtige monumenten en de veelkleurigheid van kleding, voedsel, culturen, lijken allemaal samen te vloeien in India. India is een bakermat waarin alles wat je op de wereld kunt vinden, samenkomt: wijsheid, armoede, schoonheid, een rijke geschiedenis een land waarin alle religies hun weg zoeken en het Hindoeïsme de staatsgodsdienst is.

In India heb ik ook berusting gezien omdat mensen geloven in
de wet van Karma (oorzaak en gevolg), je bent arm geboren, dit komt mogelijk
door een vorig leven waarin jij iets verkeerd hebt gedaan. Dit accepteer je
want het is nu eenmaal zo. Hierdoor blijven heel veel mensen opgesloten in een
leven van armoede, ziekte, afwijzing en honger. Anderen, die puissant rijk zijn, denken op hun manier dat ze het wel heel goed gedaan moeten hebben in vorige levens en dit dus verdiend hebben. Zo leven arm en rijk naast elkaar. Wat niet wil zeggen dat de rijken geen poot uitsteken naar de armen. Maar de cyclus van
reïncarnatie en karma wordt hiermee niet doorbroken.

In het jodendom zie je hetzelfde, in de tijd van Jezus leefden heel veel zieken of marginalen aan de rand van de maatschappij. Volgens de joodse reinheidswetten hadden deze mensen ook geen plek in de maatschappij omdat ze ritueel ‘onrein’ waren. Ze mochten de tempel niet in, melaatsen woonden op eenzame plekken buiten de stad.  Jezus doorbrak dit helemaal en ging juist naar de mensen die door de maatschappij waren uitgekotst zoals hoeren en belastinginners die in dienst stonden van de Romeinen …
Hij herstelde hun menselijke waardigheid door hun uit te nodigen zich te bekeren en een nieuw leven te beginnen. Ook genas hij zieken die al jaren onder een ziekte of kwaal gebukt gingen. Jezus was revolutionair. Een jood die zijn eigen godsdienst durfde te bekritiseren en de joodse traditie afstofte om de liefde van God weer zichtbaar te maken.

In onze westerse maatschappij hoor je mensen ook weleens zeggen: ‘Ik geloof in
karma’, vaak heeft dit te maken dat iemand graag wil zien dat een ander zijn ‘verdiende’ loon krijgt. Je hebt een zak van een baas gehad en je hoopt dat zijn karma is dat hij zelf een keer op zijn bek gaat. Of de buurvrouw die altijd haar muziek een tandje harder zet, haar karma zou moeten zijn dat ze zelf een keer knettergek wordt van lawaai. Hoe dan ook: de wet van karma wordt in ons Westen nogal eens benut om onderhuidse boosheid te ventileren.

In de Bijbel staat ook ‘wat je zaait, zul je oogsten’, met andere woorden: alles wat je doet, heeft gevolgen. Maar dan komt Jezus die spreekt over liefde en vergeving, dat die altijd leading moeten zijn. Geen zoetsappige, wegkijkende liefde maar wel een
liefde die bereid is om het verleden los te laten en verder te gaan, een liefde
die boeien verbreekt, vergeving en goddelijke genezing schenkt. Op die manier
hoeft ‘karma’ ons en anderen niet meer gevangen te houden.

Gebed voor redding

Er zijn altijd mensen om ons heen, in onze familie – of vriendenkring, die nog niet de liefde van God bewust kennen. Wil dit zeggen dat ze slecht zijn? Wil dit zeggen dat ze niet aardig zijn? Wil dit zeggen dat ze niet goed bezig zijn? Dat weet alleen God.

We weten veel wel en toch ook niet van elkaar. Een mens kent eigenlijk het best zijn eigen hart en ziel. En veel mensen klagen zichzelf aan. Ze gaan jaar in en jaar uit gebukt onder fouten uit het verleden, beschuldigingen uit het verleden en ervaren geen verlossing. Soms gaan mensen in therapie of worden op een andere manier opgelapt, anderen grijpen naar de fles, seks, drugs of gaan veel eten, weer anderen storten zich in hun werk of gaan fanatiek sporten om maar niet die innerlijke stem te horen die aanklaagt, beschuldigt …

Er is ook een aanklager die we niet zien, het is de Aanklager, de tegenstander van God en de Bijbel zegt dat hij rond gaat als een brullende leeuw om alles om zich heen te verscheuren, te vernietigen en als je om je heen kijkt, zie je dat dit aardig lukt: oorlogen, mensen die in een bepaalde verslaving gevangen blijven, onverklaarbare haat, conflicten die nooit lijken te eindigen …

Mensen die Jezus hebben aangenomen, kunnen niet meer (effectief) belaagd worden door deze aanklager. Jezus heeft het kwaad overwonnen aan het kruis, ook al zijn veel gelovigen zich dat niet altijd bewust, de duivel is niet sterker dan God en wij kunnen deze aanklager met een beroep op het bloed van Jezus, weg jagen. Jezus heeft hem overwonnen aan het kruis met zijn kostbare bloed. Dit is heel moeilijk te bevatten, het is dwaasheid voor de wereld, maar een diepe waarheid voor wie de ogen zijn opengegaan voor de realiteit van redding en eeuwig leven, het ingaan van het Koninkrijk van God, wat onder ons is. God is een Levende God die altijd aanwezig is en ons roept, waar we ook zijn en wie we ook zijn. Hij trekt ons naar het kruis van de Verlossing.

Het is daarbij wel belangrijk te realiseren dat we de aanklager geen munitie geven om ons aan te klagen, daarom is het belangrijk om elke dag (indien nodig) onze zonden te belijden tegenover God en vergeving te vragen maar ook dat we zelf bereid zijn te vergeven die tegen ons hebben gezondigd. Anders krijgt de aanklager een voet tussen de deur. Niet beleden zonden of hardnekkige niet vergevingsgezindheid, kunnen een wig drijven in onze relatie met God en ons zelfs doen afdwalen. Een eerlijk, nederig en open hart, zijn daarom belangrijk. God vergeeft ons van harte en met grote genade en liefde als we oprecht berouw hebben en bereid zijn ook anderen te vergeven, dit laatste is niet altijd makkelijk maar het kan iemands leven volledig veranderen als de bereidheid tot vergeven, eindelijk wordt begrepen. Vergeven is eigenlijk loslaten zodat je weer verder kunt.

Ik las een prachtig boek van Benny Hinn, de bekende evangelist. Het Bloed. Hij gaat in op alle aspecten van het bloed van het Lam (Jezus). En wat dit allemaal voor een diepe betekenis heeft. Een aanrader dus.

Ook ben ik zo vrij geweest om dit onderstaande gebed voor je te destilleren uit het boek zodat je effectief kan bidden voor de redding van je dierbare. Het is een krachtig gebed waarmee je je dierbare vrijzet voor de aanraking van onze Lieve Heer. Want alleen onze Heer kan dit bewerkstelligen, niet een mens. Het is ons gebed, maar zijn besluit.

Gebed:

Ik weet dat mijn familielid/vriend (zeg zijn of haar naam) schuldig is omdat
hij/zij gezondigd heeft. Maar ik pleit vrijspraak op grond van het bloed van
Jezus. Mijn familielid/vriend is schuldig. Ik vecht de waarheid omtrent zijn of
haar zondige verleden niet aan. Niettemin heeft Christus de prijs betaald voor
deze zonden. Het vonnis kwam op Hem aan het kruis. Op grond van het bloed van
Christus, vraag ik U om mijn familielid/vriend (zeg zijn of haar naam) te bevrijden van de macht van de zonde en de macht van de beschuldigingen van de duivel.

Dank U Heer, Hallelujah! In Jezus Naam Amen!

Bron: Benny Hinn
uit Het Bloed

 

Kathryn Kuhlman

Kathryn Kuhlman was een fenomeen in Amerika, in de jaren ’50 – ’70. Mensen vanuit de hele wereld kwamen naar haar toe. Ze werd krachtig gebruikt door de Heilige Geest en genas heel veel mensen door gebed en handoplegging.

Haar handen werden door God ingezet om mensen te genezen, zelf gaf ze alle eer aan Jezus en ze benadrukte dat ze zonder de Heilige Geest, niets kon, ze was volledig afhankelijk van zijn leiding.

Ze was een opvallende verschijning, bepaald geen doorsnee vrouw om te zien en hoe ze zich presenteerde. Ze had een enorme impact op vele levens omdat God door haar het evangelie handen en voeten gaf.

Hieronder een prachtig getuigenis uit die jaren. Nog steeds is zij een fenomeen in de ogen van veel mensen, ze is al wat jaren geleden overleden. Haar nalatenschap is groot en indrukwekkend.

Hartverscheurend mooi

Jezus, Jood

Ik verbaas me erover dat heel veel mensen niet weten dat Jezus een Jood is. Door de dominante rol -en beeldvorming- van de Rooms-katholieke Kerk, is Jezus in de loop van de eeuwen een blanke, blauwogige man geworden die wijst naar zijn hart. Of hangt aan het kruis. Van de waarschijnlijk donkere haarkleur en – ogen, is niets meer terug te zien. Jezus is ‘beschaafd’ gemaakt voor de westerse wereld nadat de Romeinse keizer Constantijn in de vierde eeuw AD, tot bekering kwam en van het christendom een staatsgodsdienst maakte. Met alle pracht en praal die bij het Romeinse Rijk hoorden en waar de Rooms-katholieke Kerk het resultaat van is. Deze kerk heeft ook lange tijd de meest dominante rol gehad binnen het christendom, tot aan de Reformatie waarna het Protestantisme werd geboren.

De eerste volgelingen van Jezus waren joden, in het Evangelie staat hun verhaal opgetekend over zijn leven, lijden, sterven en opstanding. Omdat Jezus bij de nodige van zijn tijdgenoten -vooral de heersende, invloedrijke, priesterlijke klasse- niet populair was vanwege zijn confronterende en vernieuwende boodschap, werden hij en zijn boodschap steeds meer gemarginaliseerd, totdat die uiteindelijk loskwamen van het jodendom.

Niet-joodse volken namen de boodschap van Jezus wel aan en zo werd hij steeds meer een westers begrip (al heb je ook een Oosterse-Orthodoxe Kerk) waardoor zijn joodse roots min of meer naar de achtergrond verdwenen.

De geschiedenis van het joden – en christendom kent tragische momenten. De eerste joodse gelovigen werden op den duur niet meer gewenst door de joden die Jezus niet als Messias erkenden en veel van Jezus innercircle onder wie zijn broer Jacobus, die de eerste kerk van Jeruzalem leidde, zijn dan ook vermoord. Tevens waaierden veel joodse gelovigen uit naar andere landen toen de Tempel in het jaar 70 AD werd vernietigd door de Romeinen die de christenen eveneens vervolgden, Keizer Nero is een berucht voorbeeld hiervan. In de loop der eeuwen zijn veel joden weer vervolgd door christenen die hen verweten dat ze Jezus hebben gekruisigd … wat de verwijdering nog groter maakte.

Jezus is door veel mensen misbruikt voor politiek, oorlog en macht maar dit was uiteraard niet zijn boodschap.

Nu, in deze tijd, komen steeds meer joden erachter dat Jezus hun Messiach (Messias) is, dit zijn vaak heel ontroerende verhalen. Joden die dachten dat Jezus een katholiek was die hun haatte vanwege de kruisiging … En als ze dan het evangelie lezen dan zien ze een puur joods verhaal over een joodse man, de beloofde Messias die in het Oude Testament al werd aangekondigd in het boek Jesaja, hoofdstuk 53 en die van hun houdt …
{Er zijn ook veel joden die Jezus niet erkennen als de Messias, maar daar ga ik in dit stuk niet verder op in.}

Het feit dat joden, het volk waar Jezus uit voortkwam, hem leren kennen als een van hen, is een stap in de richting van verzoening en genezing van een geschiedenis met een duistere episodes waar nu eindelijk het licht op mag schijnen. Jezus krijgt eindelijk de erkenning die Hij verdient bij het volk waar hij uit voortkomt en voor wie hij een tijdloze boodschap heeft.

Genezing

Ik heb op mijn blog al eerder aandacht besteed aan de genade van God door genezing. Er staat een filmpje op mijn blog over evangelist Jan Zijlstra, die door gebedsgenezing een jonge vrouw verlost van haar levenslange, lichamelijke klachten en in de slipstream daarvan komt ze ook nog eens vrij van wrok, wat haar leven alleen maar moeilijk maakte en de volledige genezing, belemmerde!

Ik ben dankbaar voor mensen als Jan Zijlstra, hij bewijst dat God leeft, dat Jezus, leeft, dat de heilige Geest, leeft! Amen! Dat we vandaag gezegend mogen zijn en verlost mogen raken van ziekten, kwalen en alles wat ons belemmert om gelukkig te zijn en de levende God te dienen.

Wauw! Wat is dat toch bijzonder om te mogen ervaren. En wie gelooft, kan zelf ook bidden voor genezing, voor zichzelf en anderen, en mensen zegenen. Eigenlijk alles wat Jezus heeft voorgeleefd en waartoe hij zijn volgelingen oproept. De liefde blijft daarbij wel leading, want zonder de liefde, zijn we nergens.

Een andere man voor wie ik bewondering heb is Sid Roth, deze Messiasbelijdende Jood heeft al jaren een televisiekanaal waarbij hij mensen van allerlei ‘walks of life’ interviewt over hun wandel met God, met Jezus. Het zijn vaak heel bijzondere verhalen van heel gewone mensen. Er is een archief met jaren aan materiaal en het geeft mij een boost als ik een (korte) aflevering kijk omdat levend geloof aanstekelijk werkt. Wie wil nu alleen maar in de Bijbel lezen of naar de kerk gaan, maar geen resultaten zien van dat wat God in ons leven tot bloei wil laten komen? Zoals genezing, vergeving, liefde voor alle naasten, bevrijding, het loslaten van het verleden en het ontvangen van de zegen voor het heden en het doorgeven van die zegen aan anderen.

Hieronder een interview van Sid met een man die bevrijd werd van zijn depressie. Het is prachtig om te zien dat mensen daarna ook helemaal tot bloei komen omdat ze zich over hebben gegeven aan de genade van God.

Veel kijkplezier!

 

Een gelukkig Nieuwjaar

Ieder opvolgend jaar, wensen mensen elkaar gelukkig Nieuwjaar, en dat is mooi.
Ook jou, lezer wens ik een topjaar toe!
Maar is dit wel terecht? Wat is er het afgelopen jaar echt veranderd?

Een rijtje:

Er zijn nog steeds oorlogen
Er is nog steeds schrijnende armoede
Er worden massaal bossen gekapt
Dieren worden massaal geslacht, uitgebuit en misbruikt
Kinderen zijn vaak het slachtoffer van misbruik of uitbuiting, wereldwijd
De vluchtelingenstroom is nog niet opgedroogd
Terrorisme is nog nooit zo ‘normaal’ geweest als nu
Kapitalisme neemt toe
Kloof tussen rijk en arm dus ook
De oceanen warmen op en kostbaar, levenbrengend koraal wordt hierdoor verwoest
De Noordpool smelt nog steeds langzaam weg
Social media lijken bij te dragen aan vervreemding en oppervlakkigheid
De christenen zijn een van de meest vervolgde groepen in de wereld

Wat is er wel goed gegaan?
Persoonlijk heb ik niet te klagen, ik heb mijn relatie, werk en een groot deel van mijn (schoon) familie leeft gelukkig nog. Mijn gezondheid is tot nu toe goed en ik heb een paar fijne vrienden, we wonen op een mooie plek, dichtbij de natuur. Ook beschik ik over voldoende middelen om te leven en te delen.

In mijn omgeving is momenteel ook niet veel aan de hand, er zijn wel zieken en sommige mensen zijn ook heengegaan, maar God liet ook zijn goedheid zien door iemand te genezen van chronische klachten door het verhoren van een simpel maar vasthoudend gebed, dat maakt me echt stil en dankbaar.

Toch kan ‘de toestand in de wereld’ me behoorlijk aangrijpen. Ik probeer altijd het positieve te blijven zien: er zijn prachtige plekken op aarde, je hebt genoeg mensen van goede wil en er zijn ook heel veel kinderen en dieren die het goddank niet slecht hebben. Maar het lijkt er op of een heel groot deel van de mensheid steeds meer lijdt onder of wordt geleid door een kleiner deel van de mensheid met enorm veel macht: politici, bankiers, puissant rijke zakenlui, godsdienstleraren met een dubbele agenda … het is zelfs zo dat slechts 1 procent van de allerrijksten, meer bezit dan alle arme landen bij elkaar. De invloedrijken, delen de lakens uit en de gewone man wordt steeds meer gemarginaliseerd. Ik zie ook steeds meer in dat waar geluk en innerlijke vrede niet blijvend gevonden kunnen worden in deze wereld. Het is als het najagen van een fata morgana, als je denkt dat je je dorst eindelijk kunt lessen, blijkt dat je toch verder moet zoeken …

En dan, door al die chaos heen, hoor ik de stem van Jezus: bekeer je want het koninkrijk van God is nabij, het grijpt om zich heen, is onder ons … Wat is het koninkrijk van God? Dat is is alles wat we zelf kunnen doen om de wereld een betere plek te maken, het is dus niet afwachten tot dit koninkrijk zich ergens manifesteert, nee, we zijn er deelachtig aan. Dit houdt in; delen, liefhebben, niet afgunstig zijn, bidden voor onze vijanden, rechtvaardig zijn, lenen en niet terug vragen, omzien naar de naaste (niet alleen familie of vrienden maar ook die vreemde op straat die van zijn fiets valt en die je kan helpen om op te staan of die Marokkaan waar je even een praatje mee maakt, gewoon omdat het kan, omdat het een medemens is). Jezus praat niet over iets abstract of ver weg als hij het over het koninkrijk van God heeft, want het is nabij en wordt zichtbaar door iedereen die begrijpt dat het leven is met elkaar, voor elkaar en door elkaar.

Dan kan het misschien ook een beter Nieuwjaar worden!

Interview over Ahawah boek

https://youtube.com/watch?v=Lw6WUJM9PDY%3Fecver%3D2

Bekering

Bekering is een woord wat je o.a. in de Bijbel leest of in de gemeente hoort. En dan nog is het de vraag of het woord helemaal begrepen wordt.

Johannes de Doper, de neef van Jezus die de weg voorbereidde voor Jezus, riep op tot bekering. Hij zei mensen dat ze zich af moest keren van hun oude leven en zich laten dopen als teken van nieuw leven. Jezus roept ook tot bekering want ‘het koninkrijk van God is nabij’.

Bekeren houdt in dat je inziet dat jouw leven en jouw ideeën, zonder God nergens toe leiden.  Dat hoeft geen leven te zijn wat gekenmerkt wordt door grote drama’s zoals moord, doodslag, drank- en drugsgebruik, overspel, leugens en ga zo maar door. Het kan wel zijn dat je die achtergrond hebt, maar het hoeft niet.

Met bekeren kom je er eigenlijk en eindelijk achter dat je je geluk niet meer zoekt in de ‘wereld’ maar bij God. Je bent wel in de wereld maar niet meer van de wereld.

Misschien heb je een goedlopende zaak, een gezin en leuke vrienden en kom je erachter dat je aan het einde van de dag doodmoe bent en onvoldaan. Dat je het zat bent om weer uit te kijken naar de zoveelste vakantie om eindelijk tot rust te komen of misschien slikt je wel slaappillen om in slaap te komen. Of kijk je je suf aan Netflix series die wel spannend zijn, maar ook bevestigen dat de wereld heel oppervlakkig kan zijn: het zoveelste drugs -, drank -, misdaad – of overspel -plot.

Het kan zijn dat je heel creatief bent en altijd op zoek naar een doorbraak in jouw werk, maar je merkt dat je vastloopt en het eigenlijk niet meer trekt om in de ochtend vroeg op te staan en te merken dat je creativiteit nergens meer toe leidt dan in een krampachtig schilderen, schrijven of wat je ook maar doet als creatief beroep. Je voelt je leeg.

Misschien zie je er heel goed uit en moet je dit constant op peil houden door naar de sportschool te gaan (waar op zich overigens niets mis mee is), de nieuwste kleding te kopen en je zelf constant te vergelijken met anderen. Je uiterlijk is je handelsmerk geworden maar innerlijk voel je niets, je bent een mooie huls.

Het kan ook zijn dat je een diepe haat ervaart naar mensen om je heen door een vervelende ervaring op je werk of in je jeugd. Je kunt het niet van je afzetten en voelt je er soms door verteerd. Je gaat jezelf ook haten.

En dan kom je een keer in een kerk waar je bent uitgenodigd of je bent in je kamer en bidt in de stilte van je hart tot God en je ervaart opeens een diepe vrede en rust. Alles valt van je af en je weet dat je er niet meer alleen voor staat, dat dit ook nooit zo is geweest maar dat je dit wel dacht. Eindelijk ervaar je de liefde van God omdat je dit toestaat, eraan durft over te geven. Sommige mensen hebben weer andere ervaringen: een fel licht, een warme deken die ze omhult, overweldigende liefde. Het is allemaal een onderdeel van het hele proces van bekering.

Na zo’n ervaring kan het zijn dat je doorgaat op je oude weg, het was leuk maar het schiet geen wortel in je, je wordt weer in beslag genomen door jezelf, maar het kan ook zijn dat je inziet dat je het helemaal anders wilt gaan doen en God om leiding vraagt. Dit proces kan weken, maanden duren maar een echte bekering is eenmalig met een levenslange uitwerking. Je gaat van inzicht naar inzicht. De liefde van God transformeert je van binnenuit.

Bekering betekent niet dat alles in je leven vanaf dat moment goed gaat. Ik zelf maakte de grootste drama’s mee na mijn bekering -o.a. mijn broer overleed- maar wat was ik dankbaar dat ik bekeerd was, want hoe had ik hiermee omgegaan als ik niet bekeerd was? Nu voelde ik dat ik er niet alleen voor stond dat ik in mijn binnenkamer God om hulp kon vragen en Jezus troostte mij.

Het leven na je bekering gaat gewoon door maar het staat nu in een heel ander licht. De wereld houdt ons voor dat we succesvol moeten zijn, geld moeten hebben, perfect moeten zijn, anders is er geen hoop. Bij God valt dit alles weg, je mag zijn zoals je bent, zijn kind en je verandert langzaam maar zeker in de persoon die je bestemd was te zijn. Je wordt rustiger, zachter, eenvoudiger en vreugdevol zonder dat dit een reden hoeft te hebben.

Wil dit zeggen dat kinderen van God niet succesvol mogen zijn of kunnen zijn? Natuurlijk wel, maar dit is niet waar het om gaat. Als je succes wegvalt, dan ben je niet ineens een hulpeloos wrak die naar de drank grijpt maar dank je God voor wat je hebt mogen meemaken en ga je verder. Succes en verlies zijn inherent aan het leven en dat accepteer je. De wereld is niet perfect. Maar de mensen die erin leven kunnen haar wel mooier maken als ze innerlijk veranderd zijn.

Nieuw Boek Ahawah

Voor alle info over dit boek wat ik samen met mijn lief schreef ga naar: http://ahavah.nl/

Page 2 of 12

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén