Wat heel vaak wordt vergeten, is dat Jezus een joodse man was.
Hij werd geboren in Palestina, het huidige Israël.
Zijn wortels waren joods, zijn moeder Maria ook. En zijn aardse vader, Jozef net zo.

Het christendom is langzaam maar zeker losgeweekt van het jodendom terwijl de oorsprong van het christendom, joods is.

Er zijn verschillende oorzaken voor die verwijdering aan te wijzen.

Jezus was voor velen in zijn tijd de zoveelste rabbi die claimde de messias te zijn, dat was niet ongebruikelijk. In een tijd waar het volk onderdrukt werd door de Romeinse overheerser, werd er uitgekeken naar een verlosser. Misschien niet zozeer een geestelijk verlosser als wel een ‘koning’ die zijn volk zou bevrijden van de heerschappij van een vreemde mogendheid. In die context is de messias vooral een politieke ‘verlosser’. Jezus is allesbehalve een ‘politiek’ verlosser en deed vooral een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de mensen om zich te verzoenen met God, met elkaar en zelfs te bidden voor de vijand. Hij zegt heel duidelijk dat zijn rijk niet van deze wereld is.

Veel religieuze joden hebben nog steeds de verwachting dat de Messias nog moet komen. Jezus voldoet niet aan het beeld wat zij hebben van de Messias.

De boodschap van Jezus werd vooral door het religieuze establishment -de farizeeërs – in twijfel getrokken. Hij was kritisch, stelde misstanden aan de kaak en beweerde dat hij de Zoon van God was, wie hem had gezien, had de Vader gezien. Voor de religieuze leiders van die tijd was dit een aanleiding om hem ter dood te laten veroordelen.

De eerste christenen waren joods. Paulus is de bekendste joodse apostel wat betreft de verbreiding van het christendom buiten de landsgrenzen en is verantwoordelijk voor het brengen van het evangelie onder niet-joden. Hierdoor raakte het christendom langzaam los van zijn joodse wortels.

Na de verwoesting van de Tempel in 70 na Christus, is het Rabbijnse jodendom sterk in zwang geraakt. Dit leidde ertoe dat het christendom steeds meer naar de marge werd verdrongen als een joodse sekte en dus niet werd ingelijfd in het jodendom. De diaspora – de verstrooiing van het joodse volk over heel de aarde – heeft hier ook invloed op gehad.

Doordat de Romeinse keizer Constantijn in de vierde eeuw het christendom als staatsgodsdienst heeft uitgeroepen, is de vervreemding van het jodendom steeds verder doorgezet.

Beeltenissen van Jezus zijn doorgaans ‘blank’, vertalingen van het NT uit het Grieks, negeren vaak de oorspronkelijke joodse namen, zoals bijvoorbeeld Yeshua (Jezus).

Het antisemitisme is gevoed door veel vertalingen van het Nieuwe Testament waarin ‘de joden’ verantwoordelijk zijn voor de dood van Jezus. Afgezien van deze generalisatie waardoor het hele joodse volk in een kwaad daglicht wordt gezet, wordt vergeten dat Jezus wist dat hij ter dood zou worden veroordeeld en dat hier een reden voor was. Het was zijn lot … Hoe wreed dit ook mag lijken. Zijn offer zou velen weer terugbrengen bij de Vader.

Het is duidelijk dat niet alle joden, Jezus dood wilden. De gevestigde orde zag in Jezus een bedreiging en dit sloeg over op een deel van het volk. Jezus was populair onder velen van zijn tijdgenoten, niet in de laatste plaats vanwege het verrichten van genezingen, tekenen en wonderen maar ook om zijn boodschap van liefde, vergeving en rechtvaardigheid.

Er is jodenvervolging geweest in naam van het christendom. Dit heeft een grote smet geworpen op het christendom en de oorspronkelijke boodschap van Jezus, mede om die reden zijn veel joden niet genegen om zich te verdiepen in het christendom. Daarbij komt dat de nodige joden niet gelovig zijn en zichzelf als ‘seculier’ beschouwen.

Messiasbelijdende joden zijn joden die Jezus wel zien als de Messias. Hun aantal wordt wereldwijd geschat op 300.000. Toch wordt er ook binnen de (westerse) kerk weinig aandacht besteed aan deze groep terwijl juist deze mensen, het dichtst staan bij het oorspronkelijk christendom, wat eigenlijk joods is en blijft.

Voor meer informatie over Messias belijdende joden:
http://www.beth-yeshua.nl

The Complete Jewish Bible translation by David H. Stern
ISBN 965-359-018-9