De vrouwen rond Jezus hadden een heel bijzondere positie: ze
reisden met hem mee en vanuit hun eigen middelen, ondersteunden ze Jezus. Het waren bemiddelde vrouwen die bekeerd waren
en besloten Jezus te volgen. Het waren waarschijnlijk zelfbewuste vrouwen die
hun plek in de ‘entourage’ rond Jezus kenden en erkend werden door Hem.

Een Samaritaanse vrouw die Jezus bij de put water geeft,
hoort van Hem haar levensgeschiedenis en hierna verandert haar leven. Zij heeft
van Hem het ‘levend water’ gekregen, uit een bron die nooit opdroogt …
Jezus sprak haar aan bij de put terwijl ze Samaritaanse was – toen niet geliefd bij joden en ze was ook nog
eens een vrouw, en dan stelde je niet veel voor in de door mannen gedomineerde
(patriarchale) samenleving van toen.

Vrouwen hadden in de Oudheid een ondergeschikte rol en waren
meestal het verlengstuk van de man. Hun eer en plek in de maatschappij, werd
bepaald door de man met wie ze getrouwd waren. Vaak draaide dat om kinderen
krijgen en werken op bijvoorbeeld het land. Een scheiding (wat bij religieuze joden niet verboden
is) kon een vrouw ruïneren. Het vermoeden dat een vrouw geen maagd meer zou
zijn, zette haar hele leven op losse schroeven. Uitstoting uit de gemeenschap of steniging was dan niet ongebruikelijk. Toch waren er ook vrouwen die de rol vervulden van profetes of een bijzondere vermelding hebben in de bijbel: zoals de hoer Rachab (Jozua 2) en Esther de koningin (zie het boek Esther in OT)

Een heel bijzondere rol speelt Jezus in het leven van de
vrouw van wie wordt vermoed dat ze overspel heeft gepleegd. Ze dreigt te worden
gestenigd.

Jezus zegt de omstanders die al met stenen in de hand staan “wie
zonder zonde is, werpt de eerste steen”,
met andere woorden: iedereen heeft zonde en durf dan nog maar eens een
steen te werpen naar deze vrouw. De menigte druipt af en Jezus vraagt haar of
iemand haar heeft veroordeeld, ze ontkent. Dan zendt hij haar weg met de
woorden “Dan veroordeel ik je ook niet, ga heen en zondig niet meer”.

Wat moet dit een verademing zijn geweest voor deze vrouw, ze werd erkend en
gezien door een onbekende man die haar nog eens vergaf ook! Als Jezus er niet was
geweest, dan was ze mogelijk overleden aan de gevolgen van de steniging.

Maria van Magdala, een van de belangrijkste volgelingen van
Jezus, is de eerste die Jezus ziet na zijn opstanding, een bijzonder voorrecht.
In het apocriefe Thomas Evangelie staat zij bekend als een van zijn ingewijde volgelingen.

De nodige hedendaagse kerken zien de vrouw nog steeds in de
traditionele rol van moeder en verzorgster. Ze mag dan misschien wel een baan
hebben, maar binnen veel kerken heeft de vrouw geen gezag of leidende positie. Dit komt toe
aan de man. Een reden hiervoor kan zijn dat Jezus twaalf manlijke apostelen
had, vrouwen staan niet prominent op de voorgrond maar worden door Hem evenmin naar de
achtergrond gedrongen.

Paulus, de bekeerde jood die Jezus zag in een visioen en een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in het verspreiden van het evangelie, kende de vrouw in de
gemeente geen leidinggevende rol toe: ze mag naar het onderricht luisteren maar
moet zwijgen, uitleg mag ze thuis aan haar man vragen.

Dit wil niet zeggen dat vrouwen geen belangrijke rol kunnen hebben in de kerk, vaak beperkt dit zich tot kinderwerk, ouderling zijn naast haar man, de ontvangst van gasten of administratieve taken.

De katholieke kerk heeft
in de loop van haar bestaan, de rol van de vrouw verder gemarginaliseerd, tot op
de dag van vandaag. En veel kerken
doen dit net zo, vaak met Paulus als voorbeeld. Dit wil overigens niet zeggen
dat er geen respect is voor de vrouw binnen de gemeente, alleen is haar rol
vastomlijnd en vaak vastgesteld door mannen.

Wil dit zeggen dat vrouwen onbelangrijk zijn in het
Koninkrijk van God? Nee, als je kijkt naar het leven van Jezus in het
evangelie, dan zie je dat hij respect en achting heeft voor vrouwen, ze bewust
maakt van hun eigenwaarde en ze niet minder dan de mannen om hem heen,
behandelt. Maria van Magdala gaf getuigenis van de opgestane Jezus toen ze zijn
lege graf aantrof. Zij was degene die de Heer koos om dit te doen. Haar naam
heeft hierdoor alleen al eeuwigheidswaarde.

Jezus geeft mensen hun waardigheid terug, ongeacht hun sekse. In die context bezien
zou de rol van de vrouw in een nieuw licht geplaatst kunnen worden. Al dan niet
als spreker op de kansel maar minstens als volwaardig en gelijkwaardig lid van de gemeente
die geleid door de Heilige Geest, openstaat voor wat Hij wil en voorheeft met Zijn kerk.

Bijbelteksten: Johannes 4:1-44, Lucas 8:1-3, Matteus 28